Затверджено Протоколом

VIIIзвітно-виборної конференції

ГО «Спілка жінок Чернігівщини».

Від 13 серпня 2020року

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«Спілка жінок Чернігівщини» 

м. Чернігів

2020рік

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Громадська організація «Спілка жінок Чернігівщини» (далі — Організація) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод жінок, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів, підвищення ролі та статусу жінок в усіх сферах життєдіяльності суспільства, припинення будь-яких проявів дискримінації за ознаками статі.

1.2. Найменування Організації:

повне – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПІЛКА ЖІНОК ЧЕРНІГІВЩИНИ»

скорочене – ГО «СЖЧ»

1.3. Назва Організації англійською мовою:

повне –  NON-GOVERNMENT ORGANIZATION «WOMEN’S UNION OF CHERNIHIV REGION»

скорочене – NGO«WUCН»

1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншими актами чинного законодавства України, Статутом та рішеннями організації, які прийняті у межах її статутних повноважень.

1.5. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

 

2.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

2.2. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в порядку, визначеному законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», має печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

2.3. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної англійською мовою чи мовою національної меншини.

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.

2.4.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах, в тому числі у судах, правоохоронних органах, у органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

2.4.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету.

2.4.4. Ідейно та організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.

2.4.5. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу.

2.4.6. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.7. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити інформаційно-просвітницькі, наукові, навчальні, культурні, консультативні, конкурсні та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.

2.4.8. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.

2.4.9. Здійснювати у порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.

2.4.10. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.

2.4.11. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.4.12. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя.

2.4.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації.

2.4.14. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

2.4.15. Засновувати з метою досягнення статутної мети засоби масової інформації.

2.4.16. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, творчі простори, запроваджувати програми.

2.4.17. На добровільних засадах брати участь або засновувати відокремлені підрозділи, різноманітні жіночі об’єднання, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

2.4.18. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.

2.4.19. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів.

2.4.20. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.4.21. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

 

3.МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

3.1. Головною метою діяльності Організації є – добровільне об’єднання зусиль жінок для захисту їх прав і свобод згідно із основоположними засадами прав людини, задоволення економічних, соціальних, культурних інтересів, сприяння рівності жінок і чоловіків, направленого на ліквідацію всіх форм дискримінації у суспільному житті та структурах влади, а також для підвищення професійних, лідерських навичок та особистісного розвитку жінок.

3.2. Основними напрямками діяльності Організації є:

3.2.1. Сприяння громадській злагоді та миру в Україні.

3.2.2. Підтримка та захист законних інтересів своїх членів.

3.2.3. Залучення членів Організації до активної участі в її розбудові та розвиткові.

3.2.4. Проведення інформаційно-роз’яснювальної, просвітницької, та рекламної роботи задля сталого розвитку держави, усталення ідей прав і свобод людини, використання надбань світової цивілізації, утвердження засад гуманізму, демократії і цінностей громадянського суспільства, цілей сталого розвитку.

3.2.5. Залучення до розробки пропозицій і рекомендацій щодо підвищення ефективності впровадження проектів з питань гендерної культури, гендерної рівності та розвитку гендерної демократії.

3.2.6. Сприяння усталенню рівноправності жінок і чоловіків, ліквідації різних форм дискримінації у всіх сферах суспільного життя та структурах влади.

3.2.7. Сприяння реалізації жіночого інтелектуального та творчого потенціалу, розширенню світогляду жінок щодо їх громадянських прав, сприяння формуванню серед жінок освіченої та культурної еліти, збільшенню серед жінок кількості громадських і державних діячів.

3.3. Основними завданнями Організації є:

3.3.1. Підтримка ініціатив, спрямованих на підвищення ролі та статусу жінок у всіх сферах життєдіяльності суспільства та державних механізмів забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

3.3.2. Сприяння входженню жінок в органи влади на всіх рівнях та залучення їх до активної участі в управлінні державою, громадським сектором та суспільством задля забезпечення гендерної рівності.

3.3.3. Залучення жінок до вирішення соціальних та економічних проблем, соціального захисту незахищених верств населення, підтримки ініціатив та заходів по зміцненню сім’ї, полегшенню побутових умов, турботи про підростаюче покоління, соціальне забезпечення та захист прав материнства й дитинства, батьківства, одиноких матерів, багатодітних і неповних сімей.

3.3.4. Залучення науковців для вироблення науково-обґрунтованих стратегій та обробки результатів експертних досліджень з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, проведення громадських обговорень гендерних проблем, науково-практичних конференцій, круглих столів, тощо.

3.3.5. Сприяння розвитку жіночого підприємництва, пошуку нових можливостей для підприємницької та професійної діяльності членів організації, підтримці одна одної, впровадження менторства та обмін досвідом.

3.3.6. Сприяння зростанню професійного рівня, особистісного розвитку жінок, розкриттю їх потенціалу та лідерських якостей для різних категорій жінок, в першу чергу, безробітних, багатодітних, самотніх, звільнених з місць позбавлення волі, внутрішньопереміщених осіб.

3.3.7. Розширення просвітницької роботи з питань захисту прав людини, запобігання торгівлі людьми, подолання всіх форм дискримінації, насильства в суспільстві та сім’ї жорстокого поводження щодо жінок і дівчат, попередження його проявів та своєчасної допомоги постраждалим особам.

3.3.8. Сприяння участі жінок у виборчих процесах до органів державної влади та місцевого самоврядування, у прийнятті рішень в політичному та суспільному житті, збільшенню серед жінок кількості громадських і державних діячок.

3.3.9. Сприяння, участь у розробці та реалізація проектів, програм щодо вирішення соціально-економічних, культурних, освітніх, політичних, екологічних та інших актуальних проблем суспільства та їх фінансування, зокрема:

— проектів по реалізації  Національного плану дій з виконання  резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 “Жінки, мир, безпека»;

— проектів, пов’язаних з підтримкою жіночого підприємництва;

— проектів з просування жіночого лідерства та гендерної освіти;

— проектів для досягнення Цілей Сталого Розвитку в Україні.

3.3.10. Сприяння процесу децентралізації, розвитку територіальних громад, підтримка ініціатив жіночих організацій місцевого рівня, налагодження комунікації, партнерства та співпраці з органами місцевого самоврядування, громадськими діячами, представниками бізнесу, наукової спільноти та громадянського суспільства.

3.3.11. Підтримка прямих міжнародних контактів та налагодження співробітництва з іноземними та міжнародними організаціями шляхом участі у міжнародних проектах, здійснення просвітницької та навчально-методичної діяльності.

3.3.12. Залучення молодих жінок до громадської діяльності в Організації.

3.3.13. Сприяння розвитку та популяризації волонтерської діяльності. Співпраця з громадськими, волонтерськими, благодійними організаціями з метою надання допомоги сім’ям загиблих та постраждалим воїнам, дітям з інвалідністю, сиротам та іншим незахищеним верствам населення. Всіляко підтримувати жінок-ветеранів.

3.3.14. Поширення інформації про діяльність Організації, пропагування її мети, напрямків діяльності і завдань в ЗМІ, на сайті Організації та в соціальних мережах.

3.3.15. Забезпечення ефективної внутрішньої комунікації, рекламування діяльності Організації, ведення сайту, груп в соціальних мережах, проведення піар-кампаній соціальних проектів.

3.3.16. Проведення заходів, що пропагують здоровий спосіб життя та екологічну безпеку.

 

4.ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

4.1. Членство в Організації є добровільним, індивідуальним або колективним.

4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і які визнають Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети, напрямкам діяльності і завдань Організації. 4.3. Прийом у члени Організації здійснюється за рішенням Президії на підставі заяви/анкети поданої на ім’я Голови організації. Президія має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам.

4.4. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.

4.5. До прав члена Організації належить:

4.5.1. Обиратися і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією.

4.5.2. Брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, активу, оргкомітетів, створених за рішенням Президії.

4.5.3. Звертатися до Президії з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді.

4.5.4. Оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати до Президії  заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах.

4.5.5. Оскаржувати рішення Загальних зборів у суді.

4.5.6. Одержувати інформацію з питань діяльності Організації.

4.5.7. Звертатися до керівних органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів.

4.5.8. Вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань.

4.5.9. Вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.6. Члени Організації зобов’язані:

4.6.1. Дотримуватись положень Статуту Організації.

4.6.2. Виконувати рішення керівних органів Організації.

4.6.3. Сплачувати своєчасно вступні та членські внески в розмірах та строках, встановлених Президією.

4.6.4. Брати активну участь у публічних заходах, що проводяться Організацією.

4.6.5. Сприяти діяльності та виконанню статутних завдань Організації.

4.6.6. Пропагувати ідеї, мету, статутні завдання та принципи діяльності Організації.

4.6.7. Дотримуватися законності й фінансової дисципліни при здійсненні статутних завдань Організації.

4.7. Громадяни, які своєю діяльністю сприяють підвищенню ролі жінок у житті держави й суспільства, розвитку жіночих ділових ініціатив і підприємництва, ветерани жіночого руху, а також ті особи, які надають суттєву допомогу й підтримку Організації в реалізації її програм, можуть бути визнані Почесними членами Організації.

4.7.1. Почесні члени мають право дорадчого голосу в Керівних органах Організації. Голова Організації попереднього скликання обирається до складу Президії як Почесний Голова Організації, якщо вона очолювала Спілку не менше двох звітних періодів.

4.8. Членство в Організації припиняється у випадках:

4.8.1. Виходу із Організації за власним бажанням.

4.8.2. Виключення із Організації, за рішенням Президії, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин, чи за несплату членських внесків.

4.9. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою члена Організації на ім‘я Голови. Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

4.10. Питання про виключення вирішується Президією Організації більшістю голосів її членів.

4.11. Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Організації, який веде Секретар Організації.

4.12. Асоційований член — фізична особа яка визнає Статут організації, користується правом дорадчого голосу і приймає активну участь в життєдіяльності організації.

 

  1. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності керівних органів, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.

5.2. Керівними органами Організації є: Загальні збори членів Організації, Президія Організації, Голова Організації.

5.3. Загальні збори членів Організації  (далі – Загальні збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Президії..

5.3.1. У Загальних зборах беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутня більшість членів Організації.

5.3.2. Загальні збори можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою Інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм он-лайн конференцій.

5.3.3. Рішення про форму проведення таких Загальних зборів приймає Президія та повідомляє про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати їх проведення.

5.3.4. Загальні збори (будь-якої форми проведення) оформлюються протоколом. Про форму проведення обов’язково вказується у протоколі: якщо Загальні збори відбувались за допомогою Інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

5.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

5.4.1. Визначення мети та основних напрямків діяльності Організації, затвердження її стратегічних планів та звітів про їх виконання.

5.4.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації, відомостей про Організацію.

5.4.3. Обрання та відкликання Президії Організації, або окремих членів Президії.

5.4.4. Обрання та відкликання Голови Організації.

5.4.5. Обрання Ревізійної комісії.

5.4.6. Розпорядженням майном та коштами Організації.

5.4.7. Прийняття рішення про реорганізацію або припинення діяльності Організації.

5.5. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала проста більшість від числа учасників Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.4.2 та п. 5.4.7 рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих учасників Загальних зборів.

5.6. Головує на Загальних зборах член Організації, обрана Загальними зборами. Хід Загальних зборів фіксується у протоколі, який ведеться секретарем Загальних зборів. Секретар обирається Загальними зборами. Протокол підписують Головуючий та секретар Загальних зборів.

5.7. Чергові Загальні збори скликаються Президією щорічно. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення засідання Загальних зборів. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Президією, Головою Організації, а також членами Організації.

5.8. Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації, Президії, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, протягом 15 днів з дня виникнення відповідних обставин. У такому разі рішення Президії Організації із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення засідання Загальних зборів.

5.9. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Президією скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори, забезпечивши процедуру скликання відповідно до п. 5.8..

5.10. Президія Організації (далі – Президія) є Керівним органом Організації на період між Загальними зборами, обирається у складі не менше 15 осіб, терміном на 2 роки та виконує функції з управління її поточною, організаційною діяльністю. Особа може бути членом Президії не обмежену кількість термінів.

5.10.1. Президія підзвітна Загальним зборам і організовує виконання їх рішень. Президія діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.10.2. До виключної компетенції Президії відноситься:

— затвердження Першого заступника, Заступника Голови та Секретаря Організації за поданням Голови Організації;

— визначати конкретні завдання й форми діяльності Організації згідно із Статутом та рішеннями Загальних зборів;

— затверджувати політики, стратегії діяльності Організації та щорічні плани;

— приймати рішення про створення відокремлених підрозділів, Асоціацій та інших жіночих об’єднань та прийом колективних членів Організації та припинення їх членства в Організації;

— приймати рішення про прийняття в індивідуальні члени Організації чи про припинення членства;

— організувати ведення реєстру членів Організації та змін до нього;

— затверджувати оперативні й фінансові плани, річні бюджети й кошториси витрат на утримання Організації та реалізацію статутних завдань, баланси Організації;

— установлювати порядок фінансування та інших форм реалізації статутних завдань Організації, внутрішні стандарти, приймати рішення про прийняття або надання грантів;

— затверджувати будь-які договори чи інші правочини Організації, вартість яких перевищує 100 мінімальних зарплат на дату затвердження;

— розглядати будь-які скарги та суперечки стосовно рішень, дій або бездіяльності посадових осіб Організації, якщо інше не визначено Статутом або рішеннями Загальних зборів;

— затверджувати Положення про відокремлені підрозділи Організації, Асоціації та інші жіночі об’єднання;

— делегувати представників Організації на Всеукраїнські та міжнародні конференції, конгреси щодо проблем, які стосуються жінок, мети та статутних завдань Організації;

приймати рішення, щодо участі Організації в інших юридичних особах, спілках та об’єднаннях;

 затверджувати та присуджувати Почесні відзнаки Організації;

— приймати рішення про представлення до нагородження державними відзнаками активних членів організації;

— приймати рішення про направлення своїх представників до дорадчих органів державної влади та місцевого самоврядування;

— приймати рішення про скликання Загальних зборів відповідно до Статуту та затверджувати норму представництва для колективних членів;

— забезпечувати організацію виконання рішень Загальних зборів;

— формувати порядок денний Загальних зборів, готувати матеріали з питань порядку денного, здійснювати попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції зборів та готувати проекти рішень з цих питань;

— здійснювати підготовку та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації;

— здійснювати окремі функції щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Організації;

— здійснювати підготовку річних звітів з діяльності Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації; звітів з виконання програм та проектів Організації та подання їх на затвердження Загальних зборів;

— затвердження зразків печаток, штампів, символіки та реквізитів Організації;

— заслуховувати інформацію Ревізійної комісії про результати ревізії фінансової та господарської діяльності Організації;

— визначати розміри вступних та членських внесків Організації;

— призначати асоційованих членів, які беруть активну участь у діяльності організації.

— вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

5.10.3. Усі питання, що входять до компетенції Президії, вирішуються колегіально на засіданнях Президії. Президія проводить чергові і позачергові засідання, в тому числі, і он-лайн. Чергові засідання скликаються Головою Організації, не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час, місце, та порядок денний засідання члени Президії повідомляються за 10 днів до моменту його проведення. Позачергові засідання скликаються Головою Організації за ініціативою третини членів Президії або безпосередньо за вимогою більшості членів Президії. Засідання Президії є правомочним за умови присутності простої більшості її членів. Головує на засіданнях Президії Голова Організації.

5.10.4. Кожен член Президії може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять до компетенції Президії.

5.10.5. У засіданнях Президії беруть участь її члени особисто. Рішення Президії приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх. Кожен член Президії має один голос. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос Голови Організації.

5.10.6. Засідання Президії можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою Інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм он-лайн конференцій.

5.10.7. Рішення про форму проведення таких засідань приймає Президія та повідомляє про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати їх проведення.

5.10.8. Засідання Президії (будь-якої форми проведення) оформлюються протоколом. Про форму проведення обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою Інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми воно відбувалось. Протокол підписують Голова та секретар.

5.11. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами та Президією і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.11.1. Голова Організації обирається Загальними зборами строком на два роки, є підзвітним Загальним зборам та підконтрольним Президії Організації. Голова Організації за посадою є Головою Президії, вправі вносити на розгляд Загальних зборів та Президії Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.11.2. Голова Організації діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.11.3. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації.

5.11.4. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

5.11.5. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.

5.11.6. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

5.11.7. Організовує підготовку засідань Президії.

5.11.8. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до виключної компетенції Президії та Загальних зборів членів Організації.

5.11.9. Звітує про свою роботу та роботу Президії на Загальних зборах Організації.

5.11.10. Голова Організації може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів за ініціативою більшості від складу членів Президії до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:

— за власним бажанням на підставі поданої Президії Організації письмової заяви;

— при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;

— якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації.

5.11.11. У разі, якщо Голова Організації не може приступити до виконання своїх обов’язків понад 6 (шести) місяців, Президія Організації скликає позачергові Загальні збори для обговорення становища, що склалося, та питання щодо керівництва Організацією.

 

6.РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

 

6.1. Ревізійна комісія має консультативні й контрольні повноваження з питань фінансової діяльності й цільового використання активів Організації.

6.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами строком на два роки в кількості трьох осіб. Члени ревізійної комісії обирають зі свого складу голову й секретаря комісії.

6.3. Члени інших Керівних органів і працівники Організації не можуть бути членами Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії та пов’язані з ними особи не повинні отримувати будь-які винагороди чи компенсації від Організації.

6.4. Ревізійна комісія скликається її головою принаймні один раз на рік, а також протягом 10 днів на підставі рішення її голови. Засідання Ревізійної комісії є правомочним у разі присутності двох третин її членів. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів її членів.

6.5. Ревізійна комісія має повноваження:

— Вносити Керівним органам пропозиції щодо фінансової діяльності та використання активів Організації.

— Складати звіти й висновки про відповідність фінансової діяльності та використання активів Організації, Статуту й внутрішнім правилам, у тому числі річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів.

— Складати звіти й висновки з інших питань за поданням Керівних органів Організації.

— Проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів Організації на підставі рішень Президії, залучати незалежних експертів до зазначених перевірок та звітувати про результати таких перевірок.

6.6. Ревізійна комісія проводить перевірки за потребою, але не рідше, ніж один раз на рік. Про результати проведених перевірок інформує членів Президії та Загальні збори.

 

7.ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ  ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

 

7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.

7.2. Скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Організації/Голови Президії подається до Президії, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні у присутності автора скарги та Голови Організації.

7.3. Дії, бездіяльність або рішення Президії, Загальних Зборів Організації  можуть бути оскаржені, відповідно до чинного законодавства.

7.4. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності Керівних органів Організації, внаслідок яких:

— порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації);

— створено перешкоди для здійснення членом Організації його прав та/чи законних інтересів чи свобод;

— незаконно покладено обов’язки на члена Організації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

 

8.МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 

8.1. Організація у відповідності із своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

8.2. Міжнародна діяльність Організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

8.4. Організація:

— організовує обмін делегаціями, за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

— проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

— реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

9.ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ, АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, Асоціації які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Президії Організації і затверджуються Загальними зборами Організації.

9.2. Відокремлені підрозділи, Асоціації Організації у своїй діяльності керуються Статутом Організації.

9.3. Керівники відокремлених підрозділів, Асоціацій Організації призначаються Президією строком на 2 роки і діють на підставі довіреності. Керівники відокремлених підрозділів входять до складу Президії.

9.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

9.4.1. Представляють Організацію у межах території, на яку поширюються їх повноваження.

9.4.2. Реалізують статутні мету та завдання Організації у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно з наданими рішенням Правління повноваженнями.

9.4.3. Здійснюють роботу по залученню нових членів з використанням засобів, не заборонених законодавством України.

9.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

9.5.1. Приймати рішення про використання назви та символіки Організації для реалізації завдань Організації.

9.5.2. Звертатися до Керівних органів щодо отримання допомоги у реалізації статутних завдань Організації.

9.5.3 Звертатися із клопотаннями до Керівних органів Організації.

9.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

9.6.1. Дотримуватися вимог Статуту Організації.

9.6.2. Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Організації рішення Керівних органів Організації.

9.6.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

9.7. Діяльність відокремленого підрозділу, Асоціації може бути припинено шляхом закриття за рішенням Правління яке затверджується Загальними зборами Організації.

9.8. Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.9. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Президії до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами Організації.

10.КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

 

10.1. Організація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

10.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

10.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, вступних та членських внесків членів Організації; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Організації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; набуті в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності Організації відповідно до цього Статуту та законодавства; майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.

10.4. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками, членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску та інших податків), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

10.5. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

10.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.

10.7. Організація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Організація зобов’язана зберігати не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.

 

11.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

 

11.1. Порядок внесення змін до Статуту визначається Статутом та чинним законодавством України.

11.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів членів Організації, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації. Про зміни, що вносяться в Статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

 

12.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням Організації, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

12.2. Припинення діяльності Організації зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

12.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

12.4.Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними зборами, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Президії здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після його припинення відповідно до Статуту.

12.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менше три четвертих учасників Загальних зборів шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

12.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

12.7. У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

 

 

Голова                                                                                     І.В.Дорожкіна

 

Секретар                                                                                 І.М. Грицун